కలోంజీ గింజలు 

(Nigella Sativa)

Benefites

కడుపు లో నులిపుర్గులను తొలిగించడం.

– Anonymous

డయాబెటిక్స్ అదుపులో ఉంచడం

– Anonymous

మొటిమలను తగ్గించడం

– Anonymous

గుండె జబ్బుల సమస్యల నివారణ

– Anonymous

– Anonymous

కలోంజీ గింజలతో కలిగే 10 ఆరోగ్య ప్రయోజనలు